Category: شعر

اشعار انقلابی،سرخ و میهنی

a3 0

بیکرانه مجید !

از سپیدار تا سپیده اگر ژرف بینی همه ترانهء اوست هر کجا آتشی ست گرمی بخش شاخ و برگش همه زبانهء اوست   باز دریا به لب کلام مجید میخروشد، عیار وار، بلند می سراید: خهی نبرده سوار با سردار سوگوار بلند!   نازم آن سرفراز کوخ نشین که سر کاخ را نگون می خواست مرگ بر ارگ و شه...

rast 0

درود به زنجیر شکن

من ای شاهین آزاده که پرواز فلکسای تو نیرنگ کهن بشکست میدانم: که برق خشم دشمن سوز خلق آخر همی سوزد – درین پیکار دورانساز هستی بخش – بنای هستی این لاشخواران فسونگر را     *    *    * من ای دخت دلیر و قهرمان خلق میدانم که زنجیر اسیران ستم مردانه بشکستی و با آهنگ “رقص آتش “ اندر...

d_sarmad 0

نــغـــمـــۀ جــاویـــد

مگو این دخمه تاریک است مخوانش دخمۀ نمناک و تنگ و شبه گورستان و منگر خیره سوی درب پولادین او ولی بشکن بچشم باطنت این آهنین قفلش              وبکشا بال و پر شاهین صفت زین لانه بیرون شو زمرز کرگسان  بگذر و سوی توده بشتاب نگاه آتشین از فراز کوهسارانت  بسوی مردمت افگن وبنگر عشقبازان وطن را گرم در پیکار که...

rastakhez 0

نشاط جوانی

   در پیچ و تاب طرۀ خوبان سیمتن در ژرفنای جام وندر طنین خندۀ بی باک دختران هنگامۀ نشاط جوانی نهفته است. * * * اما دریغ و درد که این خنده های مست آوازۀ سرور افسانۀ نشاط از کید روبهان ستم پیشۀ زبون در شامگاه تیرۀ افسون ناکسان اندر گلوی دختر دهقان فسرده است. * * * اما دریغ...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست