چگونه چشمان “سرمایه داری پیرامونی” حکمتیست های “سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان”، در برابر اشغالگران کوری میکند؟!

یکی از رفقای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) به تاریخ 23 ماه اپریل، وبسایت “سازمان سوسیالیست های کارگری” را مرور نموده، از مشاهده اینکه اعلامیه ء به مناسبت روز جهانی کارگر آن “سازمان” در اخیر خویش تاریخ “اول می 2014 “میلادی، را دارد به شگفتی اندر شده است!!! ممکن است این اعلامیه چندین روز ماقبل از تاریخ مرور این...