سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

Download PDF

امروز هجدهم جوزای 1394 خورشیدی از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله دژخیمان مزدور سوسیال-امپریالیسم روس،  محفل یادبود بوسیله سازمان کارگران افغانستان و برخی از رفقای خارج تشکیلات که به این محفل دعوت شده بودند، برگزار گردید. از هجدهم جوزا سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی هر سال محافل یاد بود بوسیله دوستداران و راهیان راه مجید و حتی بوسیله مدعیان هر چند نا استوار و کج دار و مریز آرمانهای وی برگزار میگردد. بیشتر این محافل جنبه نمایشی و نه رزم جویانه داشته و اغلب در خارج از مرز های کشور، عمدتا در کشور های اروپایی برگزار میگردد. ویژگی محفل تدویر یافته بوسیله رفقای سازمان کارگران افغانستان و سایر رفقای دعوت شده بوسیله این سازمان در آن است که این محفل در داخل کشور، در یکی از ولایات برگزار گردیده است. این ویژگی در نوع خویش کم نظیر است. در شرایطی که اشغالگران امپریالیست بر مملکت بساط استعماری خویش را گسترده اند و جنایت کاران جهادی، طالبی و داعشی در هر گوشه و کنار کشور علیه نیرو های مترقی صف آرایی کرده اند، در اوضاعی که کانتور های رژیم پوشالی بو میکشند و در جستجوی بارقه های نور و در صدد ردیابی نیروهای مترقی و آزادیخواه اند، در چنین یک فضای مختنق، برگزاری محفل یاد بود از سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی در داخل افغانستان،‌کاری است کارستان. بی گزافه گویی و فارغ از هر گونه لاف و بلوف، این کار تنها میتوانست در پرتو همت و شهامت رفقای سر بر کفی صورت پذیرد که از جان و دل به مجید و آزادی مملکت خویش عشق می ورزند. تنها پروانه هایی که گرد شمع رهایی می چرخند و به آزادی مملکت خویش از چنگال اشغالگران استعمارگر می اندیشند، با قبول همه گونه مصائب و خطرات جرئت اقدام به این مهم را دارند. این تجلیل با “شمع افروختن”‌های پوشالی کسانی که از دم و دستگاه “شاه شجاع ثالث” عدالت می طلبیدند و دادخواهی می کردند،‌فرق ماهوی دارد. “شمع افروختن”‌آنها، خود مشاطه گری بی مایه بر آستان رژیم پوشالی بود. رژیم نیز مانع از افروختن “شمع های یادبود” شان نشد. اما برای سازمانی نظیر سازمان ما که علیه امپریالیسم، فئودالیسم و کاپیتالیزم بروکراتیک می رزمد و مبارزه مخفی را از پیش می برد، برای سازمانی که “نامشروع”‌و غیر قانونی است، دست زدن به این تجلیل نه تنها خالی از مخاطرات جدی نبود بلکه جرئت و شهامت انقلابی می طلبید، چیزی که رفقای سازمان ما ثابت کردند که آراسته با آن مهم اند. از آنجایی که سازمان ما همه قوای خویش را در داخل مملکت علیه اشغالگران و رژیم پوشالی متمرکز نموده است، با طبقات ستمدیده و روشنفکران مترقی و انقلابی رابطه ارگانیک دارد،‌لحاظا از این جهت تدویر محافل یادبود برای ما از این جنبه، سهل می توانست بود، و این جنبه بود که ما را در امر اقدام به این مهم، از لحاظ معنوی یاری رسانید. شماری از رفقای خارج تشکیلات ما که با رفقای سازمان ما ارتباط رفیقانه دارند، نیز در محفل یاد بود ما اشتراک ورزیدند. این امر خود نشان داد که همانگونه که ما به سکتاریسم وقعی نمی نهیم، رفقای صدیق خارج از تشکیلات نیز خلوص انقلابی و جنبه ضد سکتاریستی فعالیت های ما را درک نموده اند و در امر تجلیل از شخصیت و کارنامه های انقلابی شهید مجید کلکانی با ما همنوا شدند. در این محفل، شماری از رفقای سازمان کارگران افغانستان از ولایات مختلف کشور گرد آمده بودند و با اشتراک فعال خویش دین انقلابی خویش را نسبت به شخصیت رفیق مجید و مادر-وطن ادا کردند. از آنجایی که این محفل با نهایت مخفی کاری توام بود،‌نیز نسبت اختناق مسلط بر کشور ، امکان یک همایش وسیع وجود نداشت، شمار اشتراک کننده گان نمی توانست بیش از حدی باشد که ما دعوت نموده بودیم. ده ها رفیق دیگر که خواهان اشتراک در این محفل بودند متاسفانه نسبت مشکلات و نبود امکانات جهت فراهم آیی، نتوانستند در این محفل باشکوه شرکت کنند. با آنهم، آنعده از رفقا که در این محفل گرد هم آمدند، تا جایی که مقدور بود از رفقای غائب نمایندگی کردند و پیام ها و درود های آتشین شانرا رسانیدند.

comrade_majid_martyre_dayمحفل به ساعت 8:10 دقیقه صبح روز 18 جوزای 1394 خورشیدی آغاز یافت. در شروع محفل، پس از تمهید و معرفی برنامه،‌ محفل با نواختن سرود انترناسیونال رسماء آغاز یافت. رفقای شرکت کننده،‌همه حین گوش دادن به سرود،‌بر پای ایستادند و انترناسیونال را پاس داشتند. سپس گرداننده ء برنامه از حضار خواست تا به یاد و پاس شهدای گلگون کفن راه انقلاب افغانستان،‌یک دقیقه سکوت کنند. سپس آن، بخشهای محفل به معرفی گرفته شد. محفل دو بخش داشت: بخش نخست سخنرانی ها و خوانش مطالب بوسیله رفقای سازمان و رفقای خارج تشکیلات در مورد رفیق شهید مجید کلکانی،‌و بخش دوم “بحث آزاد”‌بود تا بقیه رفقای حاضر در محفل نیز در برنامه حضور فعال داشته باشند. بحث آزاد بیشتر متمرکز به تحلیل اوضاع ملی و بین المللی بود. در فاصله میان هر سخنرانی و خوانش مطالب، شعر های انقلابی،‌موسیقی انقلابی و مطالب سرخ بوسیله گرداننده ء‌برنامه ارائه میگردید. یک تن از رفقا در امر پخش موسیقی و کلیپ های سرخ گرداننده را یاری میرسانید.

سند پایه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت هجدهم جوزای 1394 خورشیدی 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله رفیق “باعث” از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان برای حضار به خوانش گرفته شد. در جایی از این سند، چنین آمده است:

“ما راه خارائین انقلاب سرخ خویش را با درفش سرخ رفیق مجید کلکانی به پیش میرویم. در این راستا، مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم را راهنمای عمل خویش قرار میدهیم، و تطبیق خلاق حقیقت جهانشمول مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در شرایط مشخص کشور خویش را به کار می بندیم. این تطبیق خلاق که همان تیوری انطباقی است، همانا مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم اندیشه اکرم یاری میباشد.”

پس از خوانش سند پایه بوسیله رفیق “باعث”، از رفیق (ز.پ) از فعالین سابقه دار جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، خواهش به عمل آمد تا پیرامون شخصیت و کارنامه های رفیق مجید کلکانی گفتنی های خویش را به حضار بیان دارد. رفیق مذکور، سخنان مبسوطی پیرامون موضوع داشتند و همچنان بررسی تحلیلی از اندیشه های رفیق مجید کلکانی در حوزه معرفت شناسی ارائه کردند. سخنرانی رفیق با کف زدن های حضار بدرقه گردید.

comade_kalakaniسپس سایر رفقا مطابق سناریو سخنرانی ها و گفتنی های خویش را ارائه داشتند. محل تدویر محفل، با عکس بزرگی از رفیق مجید کلکانی مزین بود. همچنان شعار های وزین و سرخ دیوار ها را آراسته بود و رساننده ء رسالتمندی و جدیت رفقای دست اندر کار بود، شعار هایی که به تجلیل از رفیق مجید و گرامیداشت از اندیشه ء صدر اکرم یاری دلالت میکردند و امر انقلاب را مطرح می نمودند. در پهلوی شعار ها، مجموعه ء نفیسی از تصاویر شهدای جنبش دموکراتیک نوین خلق افغانستان بر دیوار ها نصب بود. هر تصویر گویای جانفشانی های بزرگانی سرخ بودند که در راستای دفاع از منافع زحمتکشان و در راه آزادی خلق خویش جانهای شیرین خویش را ایثار و نثار نموده بودند.

comrade_majid_martyrecomrade_stalinsickle_and_hammermahak_mlmcomrade_akram_yarired_redرفیق “فرهمند” از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان از نبرد مقدس جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور به نکویی یادکرده به لزوم بالا بردن آگاهی انقلابی در میان فعالین جنبش کمونیستی مائوئیستی کشور تاکید ورزیده و با حنجره ء رسا چنین بیان داشت:

” سازمان کارگران افغانستان ادامه دهنده ء‌این نبرد مقدس شده است”

وی سخنان خویش را چنین آغاز نمود:

“رفقای هم ریشه و هم اندیشه، درود های سرخ مائوئیستی نثار تان باد!”

سپس در ادامه سخنان خویش در جایی به نقش ارتقای دانش فعالین چپ  و مسلح بودن انقلابیون به علوم مثبته، چنین گفت:

” داشتن نیت نیک و ایثار و جرائت بدون داشتن دانش لازم نمی تواند به تنهایی سبب شود که در جمع خدمت گذاران خلق محسوب شویم.”

وی به نقد سازنده از اشتباهات سازمانهای چپ انقلابی گذشته ء‌کشور وقع فراوان نهاده، گفت:

” احزاب و سازمانهای که در این کشور قبل از ما درفش نبرد علیه ستم را بر افراشته بودند بنا بر عدم شناخت از خود و دشمن امروز مورد نقد و انتقاد هستند. قضاوت تاریخ و آیندگان بی رحم است. کم نیست کسانیکه با اشک ریزی بزرگترین رهبران فداکار جنبش انقلابی ما را به خودکشی متهم میکنند…..در تاریخ مبارزات طبقاتی از فرماسیون اجتماعی-اقتصادی برده داری تا امروز کشف کارل مارکس فیلسوف بزرگ قرن نوزده جایگاه ویژه علمی و تعین کننده دارد. ما راهیان آموزش خلاق علمی این فیلسوف بزرگ اگر عملکرد اسلاف مانرا با دقت مطالعه نکنیم و تجارب گذشته را جمعبندی و تعمیم نبخشیم بدون شک که راهی به دهی نمی توانیم ببریم. گام بر داشتن در مسیر پر چالش سعادت انسان کار هر شخص خود خواه نیست. با دم در بایستی ها و کشانده شدن های بدون آگاهی و سر شوراندن های ناآگاهانه نمیتوان از پیشگامان مسیر سعادت مردم شد. تجربه می نمایاند که مغز های خالی و صرف داشتن نیت نیک نمی تواند مسبب خدمت به خلق باشد.”

وی در اخیر سخنان خویش ایجاد سازمان کارگران افغانستان را یکی از گامهای ارزنده در راستای “بلند کردن درفش حق خواهی، عدالت و انسانیت دانسته و مبارزهء دادخواهانه و انقلابی این سازمان را که پیشآهنگ کارگران افغانستان است، برای همه خلق افغانستان تبریک و تهنیت” گفت. سخنان این رفیق گرامی، با این شعار ها ختم گردید:

“به پیش در راه برآورده شدن آرمانهای والای انسانی و انسانیت!

به پیش از ماقبل تاریخ بسوی تاریخ واقعی انسانی!”

رفیق “هادی”‌ یکی دیگر از رفقای سخنران در محفل، که عضویت کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان را دارد، شرح و تحلیل مبسوطی از حوادث سیاسی چهاردهه اخیر کشور را برای حضار تقدیم نموده، و شرایط و عللی را که منجر به دستگیری و اعدام رفیق مجید کلکانی بوسیله مزدوران سوسیال امپریالیسم روس شد، به بررسی گرفته و کمبود آن رهبر گرانمایه را گوشزد نمود.

رفیق هادی، سخنان خویش را چنین آغاز نهاد:

” شفق خونین هجدهم جوزا بار دیگر از راه فرا رسید. در این روز 35 بهار قبل از امروز خورشید صبحگاهی که تاریکی ها را له کرده بود با نفس سوخته از جنگ سیاهی، وقتی به افغانستان رسید، هم تبار و هم رزم خود مجید کلکانی را دید که در نبرد علیه سیاهی سینه ستبر پر از آرزویش بدست قافله ددان شب پرست در آن روز مشبک گردیده است. خورشید زخم های او را بوسه باران کرد و با تمام درد و اندوه در راه مبارزه خود علیه سیاهی ادامه داد و ما همچنان!!!

جنبش انقلابی افغانستان به واقعیت تا کنون کمبود او را بطور جدی احساس میکند و با گذشت 35 سال جای او را پر نتوانسته است. وضعیت موجود مبین این خلاء است.

جای تو خالیست رفیق!

نسخه صد چمن زدیم بهم

نیست رنگی که یار را ماند!”

وی در جای دیگر از سخنان خویش چنین گفت:

“تاریخ مبارزات خلق کشور ما مشحون از جانبازی ها و قهرمانی های باشندگان این خطه قهرمان پرور است، اما گاهگاهی نابکارانی نیز عرض اندام کرده اند و در آزادی را به پیش پای خوکان تجاوز گر ریخته اند. مانند شاه شجاع، ببرک کارمل و دیگر رهبران (حزب دموکراتیک)، حامد کرزی، اشرف غنی احمد زی و شرکای بدنام شان. تاریخ از ذکر نام این چنین “انسان ها” که در جهت تامین منافع استعمار بر ضد منافع ملی کشور خود قرار گرفته اند، شرم دارد.

در مقابل اینها بزرگمردانی چون رفیق مجید کلکانی را در تاریخ معاصر کشور ما داریم که در راه نجات میهنش از زندگی خود گذشت و افتخار تاریخ گردید.”

رفیق هادی،‌نقش برجسته رفیق اکرم یاری به مثابه ء‌خط گذار مائوئیسم در افغانستان را ستوده،‌اندیشه اش را ارج نهاده،‌و پیوند رفیق مجید کلکانی با اندیشه صدر اکرم یاری را چنین تبیین کرد:

” رفیق اکرم یاری اگر نخستین بنیان گذار خط مائوئیستی در افغانستان است، مجید بی تردید تطبیق کننده ء با درایت این اندیشه در جامعه است و اگر کسی این حقیقت را نپذیرد، وجود آفتاب را نیز او انکار میکند.”

علاوه بر رفقای مذکور سازمان کارگران افغانستان و  سه تن دیگر از رفقای این سازمان که اشعار انقلابی خواندند، قسمی که در بالا ذکر کردیم شماری دیگر از رفقا خارج از تشکیلات ما نیز سخنرانی هایی در مورد رفیق مجید داشتند. از رفیق (زرپال) قبلا ذکر کردیم. یکی دیگر از رفقای خارج تشکیلات ما که رفیقانه دعوت ما را پذیرفته و سخنرانی عالیی داشتند، رفیقی است که شغل مقدس “پزشکی” دارد. رفیق “داکتر” در جایی از سخنان پر مغز خویش چنین گفتند:

“از مجید یاد کردن و لی راه او را ترک کردن کار را به جایی نمی برد. دشمنان خلق ما به نیرنگ های مختلف کشور و مردم ما را به تباهی می کشانند، با اینهمه داشته های بزرگ که ما از پیشکسوتان ما به ارث برده ایم، در برابر ستم بزرگ که همه را متاثر کرده و میکند حرکت نکردن و بهانه های مختلف آوردن کار نادرست و در حقیقت بنحوی رضایت نشان دادن به وضعیت جاری است و استعمار جهانی و پادوان بومی اش از آن بهره گیری میکنند و بر ستمگری شان علیه کشور ما می افزایند”

تنی دیگر از رفقای خارج تشکیلات، در جایی از سخنان خویش، بر غیر تشکیلاتی ماندن شماری از رفقا انتقاد ورزیده و اعلام داشتند که تنها شگرد اصولی و چاره ء‌کار همانا در تشکیلات پذیری و انسجام یابی رفقایی است که داعیه دار انقلاب و مبارزه انقلابی اند.

بخش نخست محفل با خواندن شعر “کولی” از شهید رفیق انیس آزاد به فرجام رسید. سپس بخش دوم برنامه یعنی بحث آزاد آغاز یافت. پس از صرف طعام چاشت، دوباره بحث آزاد ادامه یافت. محفل پس از جمع بندی بوسیله یکی از رفقای سازمان کارگران افغانستان،‌در فضایی سرشار از رفاقت انقلابی و صمیمیت کمونیستی، حوالی 3 بجه بعد از ظهر خاتمه یافت.

rafiq_majidcomrade

گزارش: ف. فرهوش

نوشتار مرتبط با موضوع بالا
سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود.
سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) باری دیگر، در شرایط سیطره کامل اختناق و در وضعیتی که خصم تا دندان مسلح آنی از سرکوب انقلابیون غافل نیست، با افتخار و سربلندی، بار ...
READ MORE
حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر
سند به فارمت "پی.دی.اف" حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر سند به فارمت "ورد" حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان ...
READ MORE
رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد!
آنچه در زیر میخوانید سند پایه به مناسبت هجدهم جوزای 1394 یعنی 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. این سند پایه ء سازمان کارگران افغانستان برای این مناسبت،‌توسط ...
READ MORE
حرکت بیان زندگیست
آنچه در زیر میخوانید، متن سخنرانی یک تن از رفقای مهمان (خارج از تشکیلات سازمان کارگران افغانستان) در محفل به مناسبت 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. رفیق ...
READ MORE
بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی.
آنچه در زیر میخوانید متن سخنرانی رفیق (هادی) عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) میباشد که رفیق (هادی) آنرا  در محفل ۱۸ جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی به مناسبت ۳۵ مین سالگرد ...
READ MORE
افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و  وطن پرست دارد
خلق آزادیخواه و وطن پرست ما برای رسیدن به آزادی وخواسته های دیگر شان درکنار سایر لازمه ها ،نیاز به رهبران انقلابی،آزادیخواه ووطن پرست دارند.هرگاهی که چنین شرایط برای شان ...
READ MORE
سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین
حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و
رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد!
حرکت بیان زندگیست
بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت
افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و


this is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست