نشاط جوانی

Download PDF

  

در پیچ و تاب طرۀ خوبان سیمتن

در ژرفنای جام

وندر طنین خندۀ بی باک دختران

هنگامۀ نشاط جوانی نهفته است.

* * *

اما دریغ و درد که این خنده های مست

آوازۀ سرور

افسانۀ نشاط

از کید روبهان ستم پیشۀ زبون

در شامگاه تیرۀ افسون ناکسان

اندر گلوی دختر دهقان فسرده است.

* * *

اما دریغ و درد که اندر دیار ما

گرگان حیله گر

در قلب این مغاک به یغما همی برند

پیمانه ها زهستی بی انتهای خلق

با حیلت و فسون

* * *

پیغمبران شعر!

تا کی درون ظلمت شب ها گریستن؟

یا در پناه پردۀ پندار های پوچ

بر آستان عشق و هوس دیده دوختن؟

فریاد ها کشید!

توفنده سیل سرکش زورآزما شوید!

رزمنده سر کنید!

رنگین چکامه های ستم سوز خویش را.

تا موج روستا، “طغیان شهرها”

توفنده تر شود، وز دوش توده ها

یکباره بگسلد

زنجیر های حیله و تذویر بندگی.

وانگاه در طلیعۀ خورشید رستخیز

مستانه سر کنیم

زیبا ترانه های شگوفان زندگی

از مرغزار خرم و از بوستان سبز

وز شهر و روستا

همواره بشنویم، مواج و پرخروش

موج طنین خندۀ مغرور دختران…

عبدالاله رستاخیز 

اول حوت ۱۳۴۷ش

قلعۀ کرنیل ــ زندان دهمزنگ، کابل ــ افغانستان You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست