عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست

Download PDF

عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست؟

سندی از: سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست

متن به فارمت پی.دی.اف

متن به فارمت “وردthis is default footer data

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست