بیکرانه مجید !

Download PDF

از سپیدار تا سپیده اگر

ژرف بینی همه ترانهء اوست

هر کجا آتشی ست گرمی بخش

شاخ و برگش همه زبانهء اوست

 

باز دریا به لب کلام مجید

میخروشد، عیار وار، بلند

می سراید: خهی نبرده سوار

با سردار سوگوار بلند!

 

نازم آن سرفراز کوخ نشین

که سر کاخ را نگون می خواست

مرگ بر ارگ و شه شجاعان گفت

دشمن خاک را زبون میخواست

 

فاتح قلب داغدار زمان

کید شغاد را نشانه مجید

اوقیانوس را کرانه پدید

ای تو پیوسته بی کرانه مجید!

 

ای کران ناپذیرتر ز بهار

در تری، تازگی و سرشاری

در نگاهت شط سحر جاریست

شط افکار اکرم یاری!

 

“خط سرخی کشید سوی شفق”

خون پاک تو آسمان پیماست

ای زمینی که آسمان پیشت

در شهامت خمیده، پشت دوتا ست

 

کی رود مان ز یاد “عهد الست”

با مجیدیم و با مجید رویم

هر طرف رو کنیم، قبله ء ماست

نو به نو، لشکر جهان نویم

 

“هوشیدر”this is default footer data

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست