در دفاع از تظاهرات دادخواهانه ء پنجصد کارگر برکنار شده ء معادن زغال سنگ بغلان!

Download PDF

رژیم پوشالی کرزی با واگذار کردن “مقدرات” معادن زغال سنگ بغلان به دست گرگهای سکتور خصوصی، سنگ بنای یک خیانت ملی دیگر را گذاشته بود.

رژیم پوشالی شاه شجاع چهارم، ادامه ء همان خیانتکاری ها، و نماد رسیدن کارد استثمار وحشیانه به استخوان توده های فقیر و مستمندانی است که جزء نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند تا لقمه نانی بخور نمیر به چنگ آورند.

از زمانی که تصدی زغال سنگ شمال به سکتور خصوصی واگذار شده است، صد ها کارگر به خاک سیاه نشستند. از سویی معاشات سابقه ء شان، هنوز در حلقوم اهریمنان سودخوار است، و از تادیه ء آن برای کارگران استنکاف ورزیده اند، واز دیگر سو، صد ها کارگر روانه ء ارتش ذخیره ء کار شده، و به صفوف بیکاران طرد گردیده اند. اما، کارگران دلیر و دادخواه ء ما، هیچگاه همانند روشنفکران بی عمل و کاسه لیس عمل نکرده اند، و در برابر مظالم رژیم پوشالی کرنش نورزیده، وحق خویش را از دهان “شیران” پوشالی خواهان اند. نمونه ء برجسته و اخیر خیزش افتخارآفرین کارگران، تظاهرات صد ها کارگر برکنار شده ء معادن زغال سنگ بغلان است!

11

یکی از رسانه های خصوصی محلی بغلان، جریان تظاهرات دادخواهانه ء کارگران را چنین منعکس نموده است:

” راه پیمایی کارگران برکنار شده معادن ذغال سنگ بغلان به خشونت گرایید و کارگران معترض پس از هجوم بردن به ریاست افغان سمنت از سوی پولیس مورد لت و کوب قرار گرفتند.
گفته شده که یکتن از راه پیمایی کننده گان از اثر شدت لت و کوب ضعف کرده است.
در یک هفته گذشته این دومین راه پیمایی صدها کارگر برکنار شده معادن ذغال سنگ بغلان است که مبنی بر برکناری شان و توقف فعالیت این معادن از سوی کمپنی افغان کول دست به راه پیمایی میزنند.
در راه پیمایی قبلی این کارگران مقامات محلی بغلان و افغان کول وعده حل شدن مشکل این کارگران داده بودند اما این کارگران امروز یکبار دیگر دست به راه پیمایی زدند و با هجوم بردن به فابریکه افغان سمنت خواستار رسیدگی جدی به خواستهای شان شدند.
امر امنیت پولیس بغلان به این کارگران تعهد کرده است که به مشکل شان رسیدگی خواهد شد.25.6.201″[1]

یک تن از تظاهر کننده گان معترض، به اسم انجنیر کمال امین، به رسانه ها چنین گفت:

” ما خواستار لغو قرار داد وزارت معادن و پترولیم باکمپنی افغان کول ورسیدگی به مشکلات وبی سرنوشتی پنجصد وبیست کارگر و کارمند معادن از جمله «معدن زغال سنگ و باغ معدن پلخمری» که فعلاً مورد تاراج مردم قراردارند می باشیم .
وی افزود درصورت عدم رسیدگی به خواست های ما کارگران جاده شاهراه پلخمری – کندز و پلخمری- مزار را بروی ترافیک خواهیم بست .
سیدکمال الدین ازکمپنی افغان کول به حیث یک کمپنی تخصصی و قانون گریزیادشده خاطر نشان ساخت این کمپنی مطابق موادات پروتوکول با وزارت معادن مکلف میباشد که با تثبیت ذخایر زغال سنگ و سرمایه گذاری چهل و پنج ملیون دالر در بخش استخراج زغال سنگ  سالانه به یک ملیون تن افزایش بدهند.
اما پس از سال 1386 تااکنون که معادن زغال سنگ کرکر، دودکش و آهندره مربوط این کمپنی گردید،افزون براینکه یک افغانی سرمایه گذاری نشده سرانجام بابر کنار ساختن گروهی کارگران دروازه های صوف را به روی کارگران بسته واستخراج زغال سنگ را قطع کردند”[2]

22

کارگران معترض، با وحدت مبارزاتی، توانایی پیکار دادخواهانه ء خویش را به نمایش گذاشته، و تصدی زغال سنگ شمال را بستند. سپس بالای فابریکه ء سمنت غوری که از سوی رژیم پوشالی به کمپنی افغان کول واگذار گردیده است، هجوم قهرمانانه بردند. رژیم پوشالی نیروهای سرکوبگر پولیس مربوط قوماندانی امنیه ولایت بغلان را مامور سرکوب خیزش کارگران نموده، و درگیری شدید میان کارگران و نیروی سرکوب رخ داد. طی این درگیری دست کم شش تن ازکارگران دلیر و قهرمان شدیدا زخم برداشتند. اما اعمال قهر ارتجاعی از سوی پولیس نتوانست عزم راسخ و تصمیم دادخواهی کارگران را درهم شکند. رژیم دست به ترفند دیگری زد. با ارائه ء وعده و وعید، و تعین زمان مبهم برای حل معضل بیکاری آنها، کارگران را به دست کشیدن از ادامه ء تظاهرات که در دو مرحله در روز های جداگانه برگزار گردیده بود، فراخواند. کارگران دادخواه، با خوانش قطع نامه، اعلام داشتند که منتظر اقدامات “مقامات” اند، و در صورتی که به خواست هایشان رسیدگی صورت نگیرد، به تظاهرات دادخواهانهء خویش ادامه خواهند بخشید.

انجنیر واسع، یک تن از کارگران معترض، که خود یکی از صد ها تن کارکن برکنار شده از شرکت افغان کول است،  در مورد علت این خیزش دادخواهانه چنین گفت:

کمپنی افغان کول تعهدات اش را نقض نموده و با وزارت معادن صادق نبوده و پنجصد  و بیست کارگر وکارمند را بشکل گروهی از وظایف شان برکنار نموده و دروازه های صوف را پس از هفتاد و هشت سال فعالیت برروی کارگران بسته است.
قابل تذکر است که این کارگران پس از آن تظاهرات نمودند که برق منازل مسکونی شان نیز ازسوی این کمپنی قطع گردید”[3]

33

کارگران معترض، پس از خوانش قطعنامه ء هشت ماده ایی، همچنان افزودند که در صورتی که به خواست هایشان رسیدگی صورت نگیرد، شاهراه ء پلخمری-کندز و پلخمری-سمنگان را بروی ترافیک مسدود خواهند نمود.

بدین ترتیب می بینیم که کارگران بیدار و دادخواه، ضرب شست محکمی به رژیم پوشالی و گرگان سکتور خصوصی نشان داده اند، و برای طبقه ء کارگر سایر ولایات کشور نیز درسی بزرگ دادند:

“حق گرفته میشود، نه داده!”

44

کارگران معترض، شماره وار جنایاتی را که سکتور خصوصی در معادن زغال سنگ شمال مرتکب شده اند، بیان داشتند. قرار گرفته ء معترضان:  افراد زورمند دَر معدن ذغال سنگ جا گرفته وَ می خواهند کِه اَز این معدن، ذغال را بِه قیمت دلخواه شان بِه فروش برساند.

جالب آنست که حفیظ الله اخلاص نام، گزارشگر آژانس اطلاعاتی باختر که میخواست از رخداد تظاهرات کارگران گزارش تهیه کند، نیز از ضرب شست پولیس سرکوب در امان نمانده، و مشمول فهرست مجروحین گردیده است![4]

در همین حال گفته می شوَد کِه افرادیکه بِه تازگی دَر این فابریکه آمدند قسمتی اَز فابریکه را ویران کرده اند. به این ترتیب می بینیم که سکتور خصوصی که بر این بخش از معادن کشور مسلط است، نه تنها اقدام به اتلاف حقوق کارگران نموده، و آنها را از کار برکنار نموده است، بلکه دزدی سازماندهی شده در روز روشن را در پیش گرفته، و علاوه بر غارتگری و فروش محصولات “به قیمت دلخواه” و بدون نورم معین، با بی مبالاتی تام، مسبب ویرانه شدن بخشی از فابریکه نیز گردیده است.

77

رژیم پوشالی، جز سرکوب وحشیانه ء این خیزش کارگری، که در آغاز شکل مسالمت آمیز داشته، و پس از آنکه با ندانم کاری ها و بی مبالاتی “مقامات ولایتی” مواجه شده، جنبه حاد و قهرآمیز به خود گرفته است، چاره ای نداشته است. آیا ممکن بود که رژیم در برابر خواست کارگران دادخواه سکوت اختیار کند؟ آیا رژیمی که خود کارگران را به بیکاری سوق داده و برق منازل شانرا قطع نموده است، جز سرکوب وحشیانه، “ارمغانی” دیگر میتوانست به کارگران به پا خاسته بدهد؟ معترضان مانع ورود کارکنان و هیئت رهبری فابریکه به دفاتر کار شان شده بودند. این عمل، به معنای آن بود که کارگران میخواستند، (مصادره کننده گان) را بر حقانه، مورد مصادره قرار دهند. رادیکالیسم این تظاهرات، درسی است درخشان برای طبقه ء کارگر تمام کشور. جای تاسف آنست که این تظاهرات، جنبه ء خود جوش داشته، و از سازماندهی یک نیروی پیشاهنگ که بتواند آنرا بسوی یک رادیکالیسم پیگیر و انقلابی سوق دهد محروم است. سازمان کارگران افغانستان، در دفاع از این تظاهرات، کارگران دلیر را به ایستادگی هر چی بیشتر در احقاق حقوق شان فراخوانده، و اعلام میدارد که وحدت مبارزاتی کارگران، کلید پیروزی های هر چی بیشتر شان است. کارگران ما، با پیوند زدن مبارزات اقتصادی خویش با جنبش دادخواهی سترگ سیاسی، با راه اندازی یک مبارزه ء طبقاتی با شکوه، به سوی آینده ء همیشه درخشان رهسپار خواهند شد. رژیم پوشالی، نه تنها به خواستهایشان به گونه ء اصولی و راستین وقعی نخواهد نهاد، بلکه همانگونه که شدیدا خیزش شانرا سرکوب نموده است، هر گونه زمینه ء تبارز مبارزاتی کارگران را با خشونت های هر چه بیشتر پاسخ خواهد گفت. پس، تنها راه ء مطمین برای رسیدن به قله ء شامخ پیروزی، وحدت مبارزاتی صفوف کارگران دادخواه، و رشد آگاهی سیاسی انقلابی در میان شان است.

انقلاب زنده باد!

واژگون باد بساط رژیم خون و خیانت “وحشت ملی”!

سازمان کارگران افغانستان

سرطان 1395 خورشیدی

 

یادداشت:

منابع زیر مورد استفاده بوده است:

[1] https://www.facebook.com/tanwir.mediagroup/?fref=ts

[2] http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/66322-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86.html?tmpl=component&print=1

[3] http://www.tahapakhsh.ir/news/%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF.html

[4] https://www.facebook.com/AnisDailyNewspaperthis is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست