به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

اعلامیه 0

اطلاعيه رفقاي دست اندرکاران وب سايت انقلابي 3 عقرب

مادست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب اعلام میداریم که به لحاظ اوضاع جدیدی که ما دچارآن هستیم امکان ادامه دادن فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی ما بصورت گذشته دیگرممکن و میسر نیست. شرایط جدیدوبخصوص شرایط بحران اقتصادی موجب گردیده تارفقای ما به هرگوشه وکناردنیا پراگنده شوند. این امرامکان ادامه کاری تبلیغاتی را بصورت گذشته ازما میگیردوما مجبوریم وب...

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه  نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم 0

بيانيه ائتلاف مارکسيستي – لنينيستي- مائويستی افغانستان به مناسبت قتلعام مردم بيدفاع غوربند

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم نیروهای اشغالگرامپریالیست ها وارتش مزدورافغانستان روز24جدی دست به جنایت دیگرزدند. این جنایت که ماهیت ضد مردمی ارتش مزدوروخصلت جنایتکارانه ضدانسانی امپریالیست هارابنمایش میگذاردقتلعام مردم بیدفاع وازجمله اطفال، مردان وزنان سالخورده ودهقانان مظلوم منطقه”سرخی” ولسوالی( غوربند) سیاه گرد ولایت پروان بود. نیروهای اشغالگرببهانه کشته شدن یکی ازسربازان آیساف درحوالی...

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی 0

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی

امپریالیزم انگلیس یکی ازبزرگترین دشمنان خلق های آزادیخواه جهان بشمار میرود. زنجیراسارت این امپریالیزم استعمارگرتاکنون برگردن خلقها درچندین جزایروازآنجمله خلق های فالکلاند، جبل الطارق، جزایرشاگوس، برمودا،ورجین، کیمان، اورسترات، پیتکین، ساوت جیورجیاو…عیره سنگینی میکند. این روباه پیرعلیرغم مزمزه خون دردهنش ازشکست های تاریخی درجنگ علیه خلق افغانستان باردیگردرسال 2001 مانندچوچه سگ خانگی بابادارکاوبای اش برافغانستان حمله کرد.تاهنوز هزاران افغانستانی به دست...

دروغگوئي ،جعلکاري ،لمپني وفحاشي زادۀ ايدئولوژي بورژوازي ،رويزيونيستي واپورتونيستي است 0

دروغگوئی ،جعلکاری ،لمپنی وفحاشی زادۀ ایدئولوژی بورژوازی ،رویزیونیستی واپورتونیستی است

جای تعجب نیست که علی امیری یک تن از” نویسندگان وتحلیل گران!” وب سایت بی بی سی(تریبون رسمی امپریالیزم انگلیس)چندی قبل به لجن پراگنی ،دروغگوئی وبهتان برضدسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)پرداخته وبه زعم بیمارگونه ش ازعملکردوموجودیت آن انکار نموده است . نویسندگان بورژوازی درطول تاریخ موجودیت شان همیشه نیروهای (م-ل-م)رادست کم گرفته وبرضد آنهاازانواع واقسام دروغ، جعل ،بهتان،فحاشی...

برنامه ء سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست 0

پيام تسليت سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)به حزب کمونيست (مائويست)افغانستان بمناسبت درگذشت يکي ازاعضاي کميته مرکزي اين حزب

  گرانی  اندوه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با برگیری، دفاع از و به کار بستن حقیقت عام  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص کشور خویش، با ارجگذاری و بکاربست اندیشه  راهنمای صدر اکرم یاری، به نیروی مبارزاتی مبدل کنید خبر روانکاه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،‌ما را در حزن و اندوهی...

اطلاعيه رفقاي دست اندرکاران وب سايت انقلابي 3 عقرب 0

چگونه شبه ترتیسکیست هاچهره امپریالیست هارا آرایش میکنند

روزهفتم جنوری 2015 افرادمسلحی وارددفترنشریه طنزی”چارلی ابدو”درپاریس گردیده وکارکنان آنرابه تیربستند. قاتلین کی بودند؟ چه ملیت، مذهب ورنگ پوست داشتند؟ مانمیدانیم زیراحقیقت میتواندبرخلاف آنچه باشدکه درظاهربمشاهده میرسد. رسانه های غربی اززبان مقامات فرانسوی اعلام کردندکه قاتلین مسلمانان رادیکال بودند. حزب کمونیست کارگری ایران نیزاین گفته را تائید و همان روزدربیانیه ای تحت عنوان”جنایت تروریستهای اسلامی درپاریس راقاطعانه محکوم میکنیم” نوشت...

مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم را  گسترش وغنای بیشتربخشیده وازرفقای ما به دفاع برخیزیم 0

مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم را گسترش وغنای بیشتربخشیده وازرفقای ما به دفاع برخیزیم

باانشعاب رونداکونومیزم ازسازمان جوانان مترقی،جنبش دموکراتیک نوین افغانستان عملابه دوقطب متضادتقسیم شد. قطب انقلابی کمونیست وقطب ضدانقلابی اکونومیست. قطب انقلابی درنیمه دوم دهه هشتادقرن گذشته حالت جذرراپشت سرگذاشت. تجاوزامپریالیستهای ناتوبرافغانستان ازاحادافغانستانی آگاه به اهداف تجاوزواشغالگری امپریالیزم میطلبیدتابطورقاطع درمقابل تجاوزموضع بگیرد. ضد تجاوزامپریالیستهانبودن یکفردآگاه بمعنی باتجاوزبودن اوبودوهست. اماهنوزپاشنه های سربازان اشغالگرخیابان های کابل راکثیف نکرده بودندکه سامااعلامیه”حق تعین سرنوشت مردم مارا...

CPMLM-BD DOCUMENT: POLITICAL CRISIS IN THE COUNTRY (7 FEBRUARY 2015) 0

CPMLM-BD DOCUMENT: POLITICAL CRISIS IN THE COUNTRY (7 FEBRUARY 2015)

CPMLM-BD DOCUMENT: POLITICAL CRISIS IN THE COUNTRY (7 FEBRUARY 2015) CPMLM-BD Document 7 February 2015 POLITICAL CRISIS IN THE COUNTRY People suffer from reactionaries’ biting each other Biting each other among the reactionary political parties restarted in Bangladesh as soon as the New Year 2015 started. And one month already passed when already seventy common people including women and children...

بزرگداشت ازشهدای جنبش انقلابی پرولتری کشور، تجدید تعهد به ادامه راه انقلابی آنهاست! 0

بزرگداشت از شهدای جنبش انقلابی پرولتری کشور، تجدید تعهد به ادامه راه ء انقلابی آنهاست

رفیق اکرم یاری بنیانگذارجنبش انقلابی  پرولتری( مارکسیستی- لننیستی- مائوئیستی) افغانستان بتاریخ (7 قوس) سال 1358 خورشیدی توسط رژیم فاشیست باندهای رویزیونیست مزدور”خلقی” پرچمیهای جنایتکاربه شهادت رسید. ازآنجاییکه رویزیونیستهای(خروشچفی) خصومت عمیقی نسبت به جنبش کمونیستی(م-ل-م) وکمونیستهای راستین داشتند؛ بعد انجام کودتای ننگین (7) ثورسال 1357 حملات سبعانه راعلیه فعالین جنبش انقلابی پرولتری کشورآغازکرده ورفیق اکرم یاری وسایررهروان راه اووچند هزارتن دیگرازاعضا وهواداران...

(هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما را بسوی شفق داغ انقلاب فرا میخواند 0

هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما را بسوی شفق داغ انقلاب فرا میخواند

وطن فروشان “خلقی-پرچمی” این رویزیونیست های خون آشام و دد منش، با آنکه صدر اکرم یاری را به شهادت رسانیدند اما نتوانستند جلوی اشاعه اندیشه های پیشروعصرراکه صدراکرم یاری پشآهنگ ومنادی آن درافغانستان بود، بگیرند. وطن فروشان “خلقی- پرچمی” نتوانستند جلو اندیشه ء راهنمای صدر اکرم یاری را که به تعبیر زنده یاد شفیعی کدکنی “مثل بهار از همه سو می...

Photograph © Beowulf Sheehan www.beowulfsheehan.com 0

عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست

عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست؟ سندی از: سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست متن به فارمت پی.دی.اف متن به فارمت “ورد this is default footer data

معلول بد تر از علتش 0

معلول بد تر از علتش

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) نفرین بیکرانه ی خویش را به( “هفت ثور” و “هشت ثور”) این دو قلوی زاده ی استعمار اعلام داشته، درود سرخ به یادمان  شهیدان جنبش مقاومت ملی-مردمی و انقلابی خلق های آزادیخواه کشور فرستاده، و به فردایی چشم دوخته است که جنایتکاران “هفت ثوری” و “هشت ثوری”، در پیشگاه ی خلق و با دستان توانای خلق،...

unk-serf 0

سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی)

  حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی )  از جمله نیرو هایی است که پیوسته از مائوئیسم به دفاع برخاسته و با پیگیری تام بر ضد نحله های رویزیونیستی توفیده است. این حزب در سنگر داغ دفاع از حزب کمونیست پیرو، جنبش خلقی پیرو و دست آورد های تئوریک صدر گونزالو ایستاده است. با اینهمه، این حزب، اخیرا، “اعلامیه...

owa_mlm_flag 0

سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک

رفقای مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک که پیوسته در پخش و بازپخش اسناد مهم جنبش کمونیستی بین المللی فعال بوده اند، و مواضع محکمی در مبارزه در برابر سنتریسم اتخاذ کرده اند، به باز نشر اسناد سازمان کارگران افغانستان نیز اقدام ورزیده اند. اینک  آنها سند جدید ما تحت عنوان ( پراچندا یا موهن بیدیا “کیرن” هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر...

سپاس از رفقای پانامایی “آینده ء‌درخشان” 0

سپاس از رفقای پانامایی “آینده ء‌درخشان”

رفقای پانامایی ما نیز با نشر برگردان اسپانیایی سند ما تحت ” پراچندا یا موهن بیدیا، هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر اند، موضع گیری ضد سنتریستی خویش را به منصه ظهور رسانیده اند. میتوانید متن منتشر شان را در وبسایت “دموکراسی نوین برای پاناما= آینده ی درخشان” بیابید. از هم-آوایی کمونیستی شان سپاسگذاریم. جهت دسترسی به متن اسپانیایی سند...

teng_hsia_peng 0

“سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی

پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید “سازمان انقلابی افغانستان”  در پرتگاه زبان-پریشی کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) 20 فبروری 2013 میلادی آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق   جنگ خلق تا کمونیسم! “سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی Aphasia یا زبان پریشی، به حالتی گفته میشود که بیماران روانی و کسانی که تعادل فکری...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست