متن سخنان رفیق “عمار”- مجید آموزگار بزرگ آزادی

امروز،سی وششمین بهار بی گل سرخ را به سوگ نشسته ایم.سی وشش بهار قبل از امروز درهجدهم جوزای سال 1359ه ،ش ،پیش قراولان استعمار روسی باند وطن فروش (خلق وپرچم )که از سال ها قبل، قلاده بردگی سوسیال امپریالیسم روس را با خفت تمام پذیرفته بودند،  ددمنشانه و بی مهابا مجید کلکانی ،رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) ورهبر جبهه...